VOIP

پیاده سازي راه کارهاي VOIP سازمانی

مراکز تلفنی VOIP به دلیل قابلیتهاي بینظیري که در اختیار کاربران قرار میدهند ، امروزه به عنوان یکی از نیازهاي اصلی یک کسب و کار موفق شناخته میشوند و همانطور که میدانیم برآورد دقیق از هزینههاي پیادهسازي آن ، اولین قدمی است که باید براي راه اندازي سیستم تلفنی VOIP در یک سازمان برداشته شود.
یکی از مهمترین نکاتی که باید براي برآورد هزینه راه اندازي VOIP در نظر بگیریم زیرساخت لازمه براي پیادهسازي انواع مراکز تلفنی میباشد در راهکارهاي آنالوگ براي پیادهسازي یک مرکز تلفن باید بستر تلفن آنالوگ به صورت کاملا مجزا راه اندازي شود و با پیچیدگی هاي نصب کابل هاي زوج سیمی به امري دردسر ساز بدل میشود. این در حالی است که مراکز تلفنی VOIP میتوانند روي بستر شبکه کامپیوتري که در اغلب سازمانها وجود دارد راه اندازي شود . که همین امر یکی از دلایلی است که موجب میشود هزینه راه اندازي VOIP نسبت به مراکز تلفنی آنالوگ کاهش یابد . از دیگر دلایل ترجیح سیستم و مراکز تلفنی ویپ نسبت به مراکز تلفن سانترال قدیمی میتوان به سهولت اجرا و موازي کاري آن اشاره داشت که این تکنولوژي را در زمره فناوري هاي در دسترس قرار داده است. هنگامی که اقدام به راه اندازي یک مرکز تلفنی در سازمان خود میکنید باید بدانید که از میان تمامی تجهیزات یک مرکز تلفنی به چه قطعاتی براي راه اندازي اولیه نیازمند هستید . و این که آیا این قطعات میتوانند در آینده پاسخگوي تغییرات و توسعه مرکز تلفنی شما باشند ؟
براي درك بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید . فرض کنید در یک سازمان 20 کاربر به تلفن داخلی نیاز دارند و 3 خط شهري نیز براي مرکز تلفن در نظر گرفته شده است . این سازمان علاوه بر سیستم تلفن گویا به CID و ضبط مکالمه نیز براي بهبود کیفیت سیستم احتیاج دارد . و موارد بیشماري که در مراکز تلفنی میتوان از آن استفاده کرد. این سازمان براي پیاده سازي این سناریو به صورت آنالوگ به یک سانترال TES824 ، کارت تلفن گویا ، سه کارت CID ،دستگاه ضبط مکالمه ، دو کارت اضافی براي سانترال و 20 عدد تلفن احتیاج دارد . این در حالی است که اگر قرار باشد در آینده این تعداد داخلی به 30 کاربر افزایش یابد ، این شرکت مجبور به تعویض سیستم تلفنی خود خواهد بود ، حال اگر قرار باشد از راهکارهاي VOIP براي این سازمان استفاده نماییم میتوانیم با یک دستگاه Gateway و یک PC متوسط مرکز تلفنی مورد نظر را پیادهسازي نماییم و تلفنهاي کاربران را در مرحلهي اول به صورت نرمافزاري روي کامپیوتر آنها نصب کنیم و تنها در مواردي که احتیاج داریم از تلفنهاي سختافزاري مخصوص VOIP استفاده کنیم. علاوه بر آن ویژگی هاي بیشتري نسبت به سیستم قبلی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت .در این حالت با افزایش تعداد کاربران مشکلی ایجاد نخواهد شد و علاوه بر بهرهمندي از امکانات بسیار جذاب مراکز تلفنی VOIP میتوانیم مرکز تلفنی خود را در آینده متناسب با تغییرات و نیازهاي سازمان خود گسترش دهیم.

همانطور که از مطالب فوق متوجه شدید ، تهیه و پیاده سازي یک مرکز تلفن VOIPبه ما این امکان را می دهد تا هزینه هاي راه اندازي مرکز تلفن خود را به صورت کاملا انعطاف پذیر مدیریت کنیم و در آینده براي توسعه مرکز تلفن خود مشکلی نداشته باشیم. موارد لازم و ضروي براي راه اندازيVOIP براي یک سازمان را به صورت زیر است:

 

  • گیتوي یا کارت براي خطوط شهري

  • سرور براي راه اندازي مرکز تلفنی VOPI

  • تلفنهاي کاربران

  • زیر ساخت شبکه

  • هزینه نصب و راه اندازي VOIP و پشتیبانی

 

سازماندهی سیستم تلفنی و افزایش بهرهوري سازمان به کمکVOIP

موضوع هزینه ها فقط به هزینه راه اندازي مرکز تلفن خلاصه نمیشود . یکی از نکاتی که یک شرکت باید در انتخاب مرکز تلفنی در نظر بگیرد این است که با توجه به هزینه هایي که براي راه اندازي یک مرکز تلفن پرداخت میکند چه تغییراتی در هزینه هاي جاري شرکت ایجاد می شود و یا این که کدام راهکار میتواند علاوه بر رفع نیازهاي تلفنی موجود ، کیفیت سرویس دهی و در نتیجه بهره وري سازمان را افزایش دهد ؟ همانطور که گفته شد به طور کلی مراکز تلفنی تحت شبکه به دلیل استفاده از تکنولوژي دیجیتال قابلیت هاي بینظیري مانند ارسال پیام خوشآمد گویی ، ایجاد سیستم نظرسنجی از مشتري و …. را در اختیار کاربران قرار می دهد که مجموع همه این قابلیت ها باعث افزایش کیفیت سرویس دهی و در نتیجه افزایش رضایت مشتري و درآمد خواهد شد . این در حالی است که مراکز تلفنی آنالوگ در بسیاري از موارد فقط می توانند نیازهاي اولیه تلفنی یک سازمان را برطرف کنند.

کاهش هزینه هاي مخابراتی با راه اندازيVOIP

همانطور که مطرح شد ، هنگامی که در یک سازمان و یا بین شعبات مخصوصا در صورت وجود دفاتر متعدد در مکانها مختلف اعم از داخل و خارج از کشور از تجهیزات و ادوات داخلی شرکت به صورت VOIP براي تماس هاي داخلی بین همکاران استفاده می شود، هزینه هاي تلفنی به صورت چشمگیري کاهش پیدا می کند . این روند در مرکز تلفن VOIP میتواند تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه هاي سازمان داشته باشد .بسته به نیاز سازمان ها براي ارتباطات درون سازمانی با استفاده از تکنولوژي VOIP، انعطاف بالا در پیاده سازي خواسته هاي شرکت ها از مزیت هاي قابل استناد در خصوص انتخاب سیستم تلفنی VOIP بعنوان سیستم اول سازمان خواهد بود. با توجه به نکاتی که در مورد هزینه راه اندازي VOIP در مقایسه با سیستم تلفنی آنالوگ مطرح شد و قابلیتهایی که در ازاي پرداخت هزینه براي یک سیستم تلفنی VOIP به دست می آوریم میتوان گفت در بسیاري از موارد راه اندازي یک مرکز تلفن VOIP میتواند انتخاب بسیار مناسبی براي پیاده سازي یک سیستم تلفنی باشد . واحد فناوري اطلاعات بهار ارتباط گستر می تواند کلیه موارد ذکر شده فوق را قدم به قدم و با توجه به نیاز مشتریان انجام دهد.

    خانهدرباره ماپروژه هاتماس با ما